Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden & Klantinformatie

Hier vindt u verdere informatie over de verkoopovereenkomst, prijzen, betalingsvoorwaarden, garantie en teruggave alsmede verdere belangrijke onderdelen van de overeenkomst.

Stand: 06/2021

Voor VS Sonnenschutz Technologie GmbH (hieronder SUNDISCOUNT genoemd) gelden de volgende algemene verkoopvoorwaarden:

1. Algemeen

1.1. De onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten over de levering van waren.

1.2. Alle afspraken, die tussen de verkoper en de koper in verband met het sluiten van overeenkomsten worden gemaakt, zijn in deze voorwaarden en de opdrachtbevestiging vastgelegd.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, aanvullende afspraken en/of mondelinge overeenkomsten hebben voor hun werking steeds een schriftelijke vorm of een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging nodig.

2. Aanbieding en afsluiten van de overeenkomst

2.1. De aanbiedingen van SUNDISCOUNT zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij SUNDISCOUNT deze uitdrukkelijk in schriftelijke vorm als bindend heeft aangegeven.

2.2. Maatgegevens, gewichten, afbeeldingen, kleuren, tekeningen en andere documenten, die bij de herroepelijke aanbiedingen van SUNDISCOUNT horen, blijven als eigendom van SUNDISCOUNT en zijn alleen ongeveer maatgevend, zover zij niet van SUNDISCOUNT uitdrukkelijk als bindend zijn aangegeven.

2.3. De overeenkomst komt door SUNDISCOUNT tot stand met het aannemen van het door de order van de koper overhandigde aanbod der overeenkomst. In dit geval zendt SUNDISCOUNT naar de koper de opdrachtbevestiging toe, die de belangrijke bestanddelen van de order van de koper bevat.

2.4. Veranderingen in design of overige technische ontwikkelingen van onze producten zijn vrijblijvend te allen tijde voorbehouden.

3. Prijzen

3.1. Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting vanaf fabriek plus verzendingskosten.

3.2. De verzendkosten worden per bestelling vastgesteld. Als een bestelling meer dan een leveradres bevat, worden per leveradres verzendkosten in rekening gebracht. Hierdoor worden de daadwerkelijke porto- en vrachtkosten, alsmede de kosten voor verpakking en rembours afgedekt. Het aandeel in de verzendkosten en de extra kosten voor grote volumina worden ook dan slechts eenmaal per bestelling in rekening gebracht, wanneer om technische redenen de levering in meerdere delen geschiedt.

4. Levering

4.1. Verzending van de producten vindt plaats via UPS of transportbedrijf, afhankelijk van de grootte van de verpakking.

4.2. Leveringstermijnen, die niet uitdrukkelijk als bindend zijn overeengekomen, zijn uitsluitend herroepelijke gegevens.

4.3. Indien SUNDISCOUNT wegens tekortkoming een uitdrukkelijk overeengekomen termijn niet kan nakomen of om andere redenen te laat is, heeft de koper de garantie op een uitstel van minstens twee weken beginnend met de binnenkomst van de uitstelbrief. Pas na een vruchteloze afloop van dit uitstel is de koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren. SUNDISCOUNT doet zijn best om zo vlug mogelijk de levering te realiseren. De keuze van de verzendingswijze draagt SUNDISCOUNT naar goeddunken op. De levering door ons is onder het voorbehoud, dat wij zelf juist en op tijd worden bevoorraad en de ontbrekende beschikbaarheid van de waren hoeven wij niet te verantwoorden. Indien er niets anders overeengekomen is, volgt de levering vanuit het depot aan het door de besteller opgegeven leveradres. Gegevens over de leveringsdatum zijn herroepelijk, voor zover niet bij uitzondering de termijn schriftelijk en bindend werd toegezegd.

4.4. Voor nalevering gelden geen verzendkosten.

4.5. De levering geschiedt altijd voor risico van de koper. Naar wens kan er een transportverzekering ten koste van de koper afgesloten worden.

4.6. Lading en verzending geschieden onverzekerd voor risico van de koper. SUNDISCOUNT zal zijn best doen om met betrekking tot verzendingswijze en verzendmogelijkheid met de wensen van de koper rekening te houden; de daardoor veroorzaakte extra kosten zijn ten koste van de koper. Wordt de verzending naar wens of op grond van de schuld van de koper vertraagd, dan slaat SUNDISCOUNT de goederen op ten koste en voor risico van de koper. In dit geval wordt de kennisgeving van de verzendgereedheid voor de verzending aangezien. Voor het opslaan kan SUNDISCOUNT een naar goeddunken gebruikelijke vergoeding vorderen.

4.7. Raakt de koper in vertraging met het aannemen van de goederen, dan is SUNDISCOUNT na het vastleggen van een uitstel gerechtigd de overeenkomst te annuleren of schadevergoeding wegens niet-nakoming te vorderen. Het vastleggen van het uitstel hoeft niet, indien de koper het aannemen ernstig of definitief weigert of blijkbaar binnen deze tijd ook niet in staat is de koopprijs te betalen.

4.8. Bij leveringsvertraging is de verkoper aan de koper rechtmatig aansprakelijk, indien de leveringsvertraging door een van de verkoper te verantwoorden opzettelijke of grove nalatigheid wordt veroorzaakt. Is de leveringsvertraging niet door een door de verkoper te verantwoorden plichtverzuim door opzet of grove nalatigheid veroorzaakt, is de aansprakelijkheid van de verkoper tot de te verwachten en te voorziene schade beperkt.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Vooruitbetaling: Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling dient het bedrag onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

5.2. Creditcard: In samenwerking met de online aanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main (hierna "PayOne") bieden wij u de creditcard als betaalmiddel aan. Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u uw creditcardgegevens op en geven wij onze vordering af aan PayOne. Zodra u bent geïdentificeerd als de rechtmatige kaarthouder, wordt de betalingstransactie direct na het afronden van de bestelling automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart door PayOne in rekening gebracht.

5.3. PayPal: In geval van keuze voor de betalingsmethode PayPal verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPayl") overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Voorwaarde om voor deze betalingsmethode te kiezen is onder meer dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

5.4. iDEAL: Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

5.5. Compensatierechten komen de koper alleen dan toe, als zijn aanspraken rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door SUNDISCOUNT erkend zijn.

5.6. Een recht van terughouding bestaat alleen dan, als de tegenaanspraak van de koper in dezelfde overeenkomstverhouding staat.

6. Garantie/Aansprakelijkheid

6.1. Vanaf levering bedraagt de garantietermijn 24 maanden. Deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor aanspraken op schadeloosstelling vanwege gebreken, voor zover er geen aanspraken uit onrechtmatige daad geldend worden gemaakt.

6.2. Voor alle tijdens de wettelijke garantieperiode optredende gebreken van de geleverde artikelen geldt de wettelijke aansprakelijkheid.

6.3. SUNDISCOUNT heeft het recht de door de koper gekozen wijze van herstel te weigeren, wanneer deze met buitenproportionele kosten is verbonden. Tijdens het herstel zijn prijskortingen of terugtreden van de overeenkomst door de koper uitgesloten. Herstel geldt na twee mislukte pogingen als mislukt. Als de herstellevering is mislukt, of als SUNDISCOUNT herstel compleet is geweigerd, kan de koper naar keuze verlaging van de aankoopprijs of annulering van de aankoopovereenkomst verlangen. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer de schade is veroorzaakt door schuld of grove nalatigheid van SUNDISCOUNT. Zij geldt tevens niet, bij het aansprakelijk stellen wegens het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen of het niet vervullen van de overeenkomst.

6.4. De koper kan pas aanspraak maken op schadevergoeding wanneer het herstel is mislukt of als SUNDISCOUNT het herstel weigert. Het recht van de koper om overige schadeclaims in te dienen op grond van de volgende voorwaarden wordt daardoor niet aangetast.

7. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

7.1. Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

7.2. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

VS Sonnenschutz Technologie GmbH
Bahnhofstraße 18
09390 Gornsdorf
Tel. Nederland: +49 3721 260018
Fax: +49 3721 23843
info@sundiscount.eu

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.3. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

7.4. Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (op maat gemaakt).

7.5. Modelformulier voor herroeping https://www.sundiscount.nl/pdf/sundiscount_nl_modelformulier_voor_herroeping.pdf

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. SUNDISCOUNT behoudt het eigendom van het product (voorbehoud goederen) tot de ontvangst van alle betalingen van de koopovereenkomst.
Het eigendomsvoorbehoud blijft bestaan voor alle vorderingen, die SUNDISCOUNT ten opzichte van de klant in verband met de gekochte producten (bijvoorbeeld op grond van reparaties of leveringen van reserveonderdelen en overige diensten) achteraf verkrijgt. Is de koper een rechtspersoon, een speciaal publiekrechtelijk fonds of handelaar, waarbij de overeenkomst bij de aard van het bedrijf hoort, geldt het eigendomsvoorbehoud ook voor die vorderingen, die SUNDISCOUNT uit tegenwoordige zakelijke betrekkingen tegenover de koper heeft.

8.2. De overige verkoop van de voorbehoudsgoederen is de koper alleen in het gewone zakelijke verkeer toegestaan. Bij betalingsvertragingen vervalt het recht op verdere uitgifte/verwerking.
De koper draagt SUNDISCOUNT zijn vorderingen uit een verdere verkoop/verwerking van voorbehoudsgoederen van onstane vorderingen tot betaling van de gehele vorderingen van SUNDISCOUNT aan die deze overdracht aannemende SUNDISCOUNT over. De verdere verkoop staat de invoeging in bouwgronden of het gebruik van de voorbehoudsgoederen ter vervulling van overige werk- of werkleveringsovereenkomsten door de koper gelijk. Om deze vorderingen in beslag te nemen is de koper ook na de overdracht tot wederopzegging gemachtigd. De bevoegdheid van SUNDISCOUNT de vorderingen zelf te innen blijft onverminderd van kracht. Zij kan onder andere worden uitgeoefend als de koper niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet. De koper dient op wens van SUNDISCOUNT onmiddellijk alle voor inning noodzakelijke informatie te verstrekken, bijbehorende documenten onmiddellijk te overhandigen en de overdracht aan andere schuldenaren schriftelijk aan te geven. Bij beslaglegging door derden in de garantierechten van SUNDISCOUNT heeft de koper naar deze rechten te verwijzen en SUNDISCOUNT onmiddellijk te informeren. Hij is verplicht de kosten van maatregelen ter verwijdering van zulke ingrepen en interventieprocedures te dragen, voor zover die niet door de tegenpartij kunnen worden geïnd.

8.3. Worden de producten met andere zaken verwerkt, verkrijgt SUNDISCOUNT het medeëigendom van de nieuwe zaak overeenkomstig de waarde van de producten voor de andere bewerkte zaken ten tijde van de verwerking. Worden de producten met andere zaken vermengd, dan verkrijgt SUNDISCOUNT het medeëigendom van de nieuwe zaak overeenkomstig de waarde van de producten voor de andere vermengde zaken. In de tijd van de vermenging is de zaak van de koper als hoofdzaak aan te zien, en heeft de koper SUNDISCOUNT evenredig medeëigendom hierover. Hierdoor aan de koper onstane vorderingen draagt de koper nu al in hoogte van de waarde van de voorbehoudsgoederen aan het van SUNDISCOUNT geleverde product en eventueel gemaakte diensten aan SUNDISCOUNT over, die de overdracht hiermee aanneemt.

Als een gebouw of bouwgrond, in de voorbehoudsgoederen van SUNDISCOUNT ingebouwd of hieraan verbonden wordt, en niet de koper behoort, dan heeft hij tegenover de eigenaar te verklaren, dat de verbinding of invoeging van de geleverde voorbehoudsgoederen een tijdelijk doel dient en naar de voorbehoudsrechten van SUNDISCOUNT te verwijzen. Ook in dit geval draagt de koper de hem tegen de derde voortvloeiende vergoedingsaanspraak ter hoogte van de factuurwaarde van de door SUNDISCOUNT geleverde voorbehoudsgoederen aan de dit aannemende SUNDISCOUNT over.

8.4. Als de waarde van de voor SUNDISCOUNT bestaande garanties niet alleen tijdelijk meer dan 120 % bedraagt, geeft SUNDISCOUNT op wens van de koper borgsommen van desbetreffende hoogte naar inzicht van SUNDISCOUNT terug.

8.5. Als de koper ondanks een waarschuwing van SUNDISCOUNT zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan zo SUNDISCOUNT de teruggave van de voorbehoudsgoederen, die nog als hun eigendom bestaan, zonder voorgaande bepaling van een termijn na eerdere terugtrekking verlangen. De transportkosten, die hierbij optreden, draagt de koper, na eerdere terugtrekking. De opbrengst van de toepassing na eerdere terugtrekking is op verplichtingen van SUNDISCOUNT te berekenen, waarbij passende toepassingskosten van SUNDISCOUNT meeberekend kunnen worden.

9. Alternatieve geschillenbeslechting

De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.
De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

10. Slotbepalingen, overige

10.1. Plaats van handeling en het ressort van het bevoegde gerecht is voor alle partijen de zitting van SUNDISCOUNT.

10.2. De betrekkingen tussen de partijen van de overeenkomst zijn uitsluitend geregeld volgens de in de Duitsland geldende wet. De toepassing van de uniforme wet betreffende de internationale koop van beweeglijke zaken alsmede de wet over het sluiten van internationale koopovereenkomsten over beweeglijke zaken is uitgesloten.